EXOT

رعدسوره رعد (بخش یکم): متفکران و عاقلان رازها را درک می …

رعدسوره رعد (بخش یکم): متفکران و عاقلان رازها را درک می کنند: وظیفه پیامبر اندرز و هشدار دادن است: . سوره رعد ۹۶ امین سوره قرآن بر حسب تاریخ نزول

باره تن امام | مطهری ومباحث دینی

اگر انسان نسبت به افرادی بی علاقه باشد، در مقابل اعمال و رفتار آن‌ها بی تفاوت است، امّا آنجا که علاقه‌مند است، محبت‌ها و مودت‌ها او را آرام نمی‌گذارند و لذا در آیه شریفه با کیفیت خاصّی، امر به معروف و نهی از منکر را به مسأله ولاء ارتباط داده است و …

Hugging Face – The AI community building the future.

diff –git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 — /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

Iranian Culture and Arts Institute – مؤسسه فرهنگ و هنر ایران

20/06/2021 · آدمی موجودی ارزشگذار است. او همیشه و همه جا با مقولاتی چون: مطلوب و نامطلوب، درست و نادرست، باید و نباید، خوب وبد، مسئولیت و تکلیف مواجه بوده و هست و در هر صورت ناگزیر است ارزشها و هنجارهایی را در…

مشعل‌های فروزان در شناخت یزدان

در این آیات دستور داده شده است که به شیوه‌ای عالمانه و جستجوگرانه در درک و شناخت کیفیت آغاز آفرینش توسّط خداوند تأمّل و دقّت نظر به عمل آید؛ و مسلّم است که هر انسان عاقلی پس از کسب آگاهی در زمینة چگونگی آفرینش آغازین هستی، بر این حقیقت نیز واقف شده و استدلال می‌کند که این …